บทที่ 1
บทนำ
1.ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
จากการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ทำให้คิดว่าภาษาม้ง ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของพวกเราก็มี พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ แต่ยังไม่มีคนรู้จักแม้แต่ชนเผ่าม้งเองจึงคิดว่าหากรวบรวมภาษาม้งไว้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และชนรุ่นหลัง จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น

2.วัตถุประสงค์
รวบรวมภาษาม้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบ และสามารถสื่อสารกันได้
3.ขอบเขตการศึกษาโครงงาน
ศึกษาเฉพาะภาษาม้ง ในจังหวัดน่าน
4.เป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน
1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาม้ง
2.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ได้รู้คำศัพท์ในภาษาม้ง
4.ได้รับรู้ถึงความสามัคคีกันในกลุ่ม

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
พยัญชนะในภาษาม้ง
ภาษาม้งมีพยัญชนะ 2 ประเภท คือ พยัญชนะเดี่ยว กับ พยัญชนะผสม
C
D
F H
K
L

M
N
P Q
R
S

T
V
X Y
Z

2. พยัญชนะผสม คือ การนำพยัญชนะ 2 ตัว หรือ 3 ตัว หรือ 4 ตัว มาผสมกัน ทำให้ได้พยัญชนะตัวใหม่
สาเหตุที่ต้องมีการผสมเพราะว่า ภาษาม้งเกิดจากการนำตัวอักษรโรมันมาดัดแปลงเป็นภาษาม้งตัวอักษรโรมันมีไม่เพียงพอแก่เสียงในภาษาม้ง
ทำให้ต้องมีการนำพยัญชนะที่มีอยู่มาผสมกันเพื่อให้ได้เสียงพยัญชนะตัวใหม่
เช่น ph เกิดจาก p+h ( ป+ฮ ) ถ้าเราพูดเร็ว ๆ ก็จะเป็น ปอ + ฮอ = พอ เราก็จะได้เสียงพ
np เกิดจาก n+p (น+ป ) ถ้าเราพูดเร็ว ๆ ก็จะเป็น นอ + ปอ = บอ เราก็จะได้เสียงบ
2.1 พยัญชนะผสม 2 ตัว มีทั้งหมด 22 ตัว ดังนี้
CH
DH
HL
HM
HN
KH

ML
NC
NK
NP
NQ
NR

NT
NY
PH
PL
QH
RH

TH
TS
TX
XY

2.2 พยัญชนะผสม 3 ตัว มีทั้งหมด 14 ตัว ดังนี้
HML
HNY
NCH
NKH
NPH
NPL

NQH
NRH
NTH
NTS
NTX
PLH

TSH
TXH

2.3 พยัญชนะผสม 4 ตัว มีทั้งหมด 3 ตัว ดังนี้
NPLH
NTSH
NTXH

สระในภาษาม้ง
สระในภาษาม้งมีทั้งหมด 14 ตัว ดังนี้ แบ่งเป็น สระเดี่ยว 6 ตัว และ สระผสมมี 8 ตัว

สระเดี่ยว มี 6 ตัวดังนี้
A = อา
E = เอ
I = อี

O = ออ
U = อู
W = อือ

สระผสมมี 8 ตัวดังนี้
AA = อัง
AI = ไอ
AU = เอา
AW = เออ

EE = เอ็ง
IA = เอีย
OO = โอง
UA = อัว

หมายเหตุ ! ภาษาม้งขาวไม่มีสระ AA ( อัง ) , สระ AA ใช้กับภาษาม้งเขียวเท่านั้น

วรรณยุกต์ในภาษาม้ง
วรรณยุกต์ในภาษาม้งมี 8 เสียงดังนี้
วรรณยุกต์ ชื่อเรียก อ่านว่า ฟังเสียง
M cim niam จี่เนี่ย *

S cim mus จี่มู

G cim neeg จี่เน็ง *

D cim tod จี่ต๋อ

(ไม่มีวรรณยุกต์) cim ua จี่อัว เสียงสามัญไม่มีวรรณยุกต์
V cim kuv จี่กู๋

J cim ntuj จี่(น+ตู้) *

B cim siab จี่เซี๊ย *

บทที่ 3
1. อุปกรณ์และ วิธีการศึกษา
1. กระดาษแข็ง
2. กระดาษสา
3. กาว
4. กรรไกร
5. ไม้บรรทัด
6. ยางลบ
7. กระดาษสี
2. วิธีการดำเนินงาน
1. วางแผนคิดหัวข้อโครงงานนำเสนอครูที่ปรึกษา
2. วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทาอินเทอร์เน็ต และหนังสือ
4. นำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์
5. นำเสนอครูที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข
6. เรียนรายงานโครงงาน
7. ทำแผนผังโครงงาน
8. นำเสนอโครงงาน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา ภาษาม้งได้แบ่งพยัญชนะในภาษาม้ง ไว้ 2 ประเภท คือ พยัญชนะเดี่ยว กับ พยัญชนะผสม
พยัญชนะเดี่ยวมี 17 ตัว ดังนี้
ลำดับ พยัญชนะ คำศัพท์ ความหมาย
1 C cos ปล่อย
2 D dev หมา
3 F fwj กาต้มน้ำ
4 H haus ต้ม
5 K kos สามขา
6 L liab แดง
7 M miv เล็ก
8 N noog นก
9 P paj ดอกไม้
10 Q qav กบ
11 R riam มีด
12 S suab เสียง
13 T twm ควาย
14 V vauv เขย
15 X xav อยาก
16 Y yeeb กระท่อม
17 Z zeb หิน

พยัญชนะผสม 2 ตัวมี 22 ตัว ดังนี้
ลำดับ พยัญชนะ คำศัพท์ ความหมาย
1 CH choj ผ้าห่ม
2 DH dhuav เบื่อ
3 HL hlub รัก ,ชอบ
4 HM hmov ข้าว
5 HN hnub วัน
6 KH khau คัน
7 ML mlom หมวก
8 NC nco คิดถึง
9 NK nkuaj เพลง
10 NP Npau suav ความฝัน
11 NQ nquab นกพิราบ
12 NR nrab กลาง
13 NT ntawv สมุด
14 NY nyiam ชอบ
15 PH phom ปืน
16 PL plab ท้อง
17 QH qhaib หมั้น
18 RH rhaub dej ต้มน้ำ
19 TH thoob ถัง
20 TS tsov เสือ
21 TX Kua txob น้ำพริก
22 XY xyoo ปี

พยัญชนะผสม 3 ตัวมี 14 ตัว ดังนี้
ลำดับ พยัญชนะ คำศัพท์ ความหมาย
1 HML hmlos เป็นรอยบุ๋ม
2 HNY hnyav หนัก
3 NCH nchos เขย่า
4 NKH nkhaus โค้ง,งอ
5 NPH nphoo หว่าน , โปรย
6 NPL nplaig ลิ้น
7 NQH nqhis อยากกิน,หิว
8 NTH ntha เอว
9 NRH nrhiav หา,การค้นหา
10 NTS ntsaum มด
11 NTX ntxais ดุด
12 PLH plhu แก้ม
13 TSH tshais อาหารมื้อเช้า
14 TXH txhab ยุ้งข้าว

พยัญชนะผสม 4 ตัวมี 3 ตัว ดังนี้
1 NPLH nplhos ทิ่มแทง
2 NTSH ntshauv เหา
3 NTXH ntxhiab กลิ่น

บทที่ 5
สรูปผลการศึกษาค้นคว้า
โครงงานเรื่องนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาม้ง ซึ่งมี สระ วรรณยุกต์ การผสมคำ การผันเสียง และพยัญชนะที่มีอยู่ในภาษาม้ง
พยัญชนะในภาษาม้ง มี 2 ประเภท คือ พยัญชนะเดี่ยว กับพยัญชนะผสม คือ การนำพยัญชนะ 2 ตัว 3 ตัว หรือ 4ตัว มาผสมกันเป็นพยัญชนะตัวใหม่ ซึ่งรวมทั้งหมด มี 57 ตัว

ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาโครงงานภาษาม้ง สามารถศึกษาโครงงานในลักษณะ เดียวแต่เป็นชนเผ่าอื่น เช่น ลั๊ว ขมุ ถิ่น และชนเผ่าอื่นๆ

Advertisements

3 responses »

  1. muas พูดว่า:

    ยังมีหลายคำมากเลย ไว้มีเวลาจะมา ช่วยแก้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s